Sprememba bonitete zemljišča

ZAKAJ

  • Zaradi sprememb na zemljišču kot so plazovi, nanosi, erozije, ipd., ki vplivajo na njegovo proizvodno sposobnost,
  • ker želim pravilen izračun katastrskega dohodka, ki  bo v skladu s podatki o dejanski rabi in boniteti zemljišča,
  • ker želim spremeniti dejansko rabo zemljišča,
  • za pridobitev ali ukinitev statusa zaščitene kmetije,
  • za pridobitve morebitne subvencije.

KDO

Sprememba bonitete zemljišča se evidentira na zahtevo lastnika. Spremembo bonitete zemljišča lahko sproži katerikoli lastnik, solastnik, skupni lastnik, posestnik ali pridobitelj parcele, ki jo klasificiramo. Če je zemljišče pod objektom javnega dobra, lahko spremembo bonitete zahteva tudi upravljavec grajenega javnega dobra. V postopku spremembe bonitete zemljišča so udeleženi lastniki parcele, za katero boniteto spreminjamo.

KAKO

Boniteta zemljišča se v zemljiškem katastru vodi z bonitetnimi točkami in je ocena proizvodne sposobnosti zemljišča (glede na naravne in gospodarske pogoje). Če zemljišče po dejanski rabi ni uvrščeno med gozdno ali kmetijsko, je njegova bonitetna vrednost enaka nič (0). Boljši kot so naravni in gospodarski pogoji za proizvodnjo, boljša je bonitetna ocena. Zemljišče lahko ima največ 100 bonitetnih točk.

Sprememba bonitete zemljišča je zaključena, ko geodetska uprava izda upravno odločbo o spremembi bonitete zemljišča in vpiše spremembe podatkov v evidenco zemljiškega katastra. O tem mora obvestiti vlagatelja zahteve.

Sprememba bonitete zemljišča

POTREBNI PREDHODNI POSTOPKI

  • Predhodni postopki niso potrebni.
POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Telefon:  02/251-13-80  |  041-772-203

Pokličite nas in svetovali vam bomo, Teleskop d.o.o.