Komasacija

ZAKAJ

 • Ker želim pridobiti večje parcele, saj je moje trenutno lastništvo razdrobljeno zaradi različnih razlogov,
 • ker želim lažje dostopati do svoje parcele ter obdelovati zemljišče,
 • ker to od mene zahteva državni organ ali organ samoupravne lokalne skupnosti,
 • ker želim bolj ekonomično in gospodarno uporabljati svoje zemljišče,
 • ker želim povečati tržno vrednost svoje nepremičnine in si olajšati sklepanje pravnih poslov (prodaja, nakup, oddaja, …),
 • ker želim graditi javno in gospodarsko infrastrukturo.

KDO

Upravno komasacijo lahko sproži organ samoupravne lokalne skupnosti ali pristojni državni organ, pogodbeno pa katerikoli podpisnik komasacijske pogodbe. V postopku komasacije so udeleženi vsi lastniki zemljišč s komasacijskega območja.

KAKO

Postopek komasacije je postopek združitve in ponovne razdelitve zemljišč tako, da vsak lastnik dobi čimbolj zaokrožene parcele, pri čemer pa se vrednost in velikost le-teh ohranita. S postopkom komasacije tvorimo nove samostojne parcele, pri tem pa se meje obstoječih parcel spremenijo. Ločimo upravno in pogodbeno komasacijo.

UPRAVNA KOMASACIJA:

Upravna komasacija se izvede na podlagi odločbe, ki se izda v upravnem postopku. Med te spadajo tudi komasacije, ki se izvajajo na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih. V tem primeru je postop je postopek izbrisa in vpisa novih GERK-ov v pristojnosti upravnih enot, ki omenjena dejanja izvedejo po uradni dolžnosti. Za ta dejanja ni potrebno skrbeti komasacijskim udeležencem, saj jih v postopke vpisa pokličejo upravne enote.

POGODBENA KOMASACIJA:

Pogodbena komasacija se izvede na podlagi pogodbe, ki vsebuje načrt novih parcel, sklenjena pa mora biti med vsemi lastniki. Pri pogodbeni komasaciji ni predpisov o delitvi sklada, saj gre za prostovoljni postopek. Za finančno konstrukcijo komasacije so odgovorni lastniki sami, prične pa se lahko na podlagi komasacijskega dovoljenja.

Komasacija je pravno-formalno zaključena s pridobitvijo dokončne upravne odločbe o evidentiranju komasacije. To odločbo izda geodetska uprava, ki vpiše meje novih parcel nastalih s komasacijo v zemljiški kataster kot urejene meje.

Komasacija

POTREBNI PREDHODNI POSTOPKI

 • Ureditev meje na obodu komasacijskega območja,
 • identifikacija obstoječega stanja,
 • priprava zasnove ureditve komasacijskega območja,
 • pridobitev soglasja lastnikov kmetijskih zemljišč, ki skupaj lastijo več kot 80% površine zemljišč predvidenega komasacijskega območja v primeru, da gre za kmetijsko območje ter,
 • soglasje lastnikov stavbnih zemljišč, ki skupaj lastijo več kot 67% površine zemljišč predvidenega komasacijskega območja v primeru, da gre za stavbno območje.
POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Telefon: 02/251-13-80 | 041-772-203

Pokličite nas in svetovali vam bomo, Teleskop d.o.o.